تشخیص خامه‌های رنگ شده به عنوان یکی از تقلب‌های زعفران توسط روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

بهزاد حقیقی؛ جواد فیضی؛ عباس همتی کاخکی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1385

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v2i2.340

چکیده
  یک روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با آشکار سازی فرابنفش- مرئی برای تشخیص زعفران های تقلبی ناشی از افزودن خامه های رنگ شده با رنگهای طبیعی استخراج شده از گلبرگ زعفران، روناس، گلرنگ و چغندر قرمز به زعفران خالص ارایه شده است. کروماتوگرامهای عصاره آبی- متانولی (50% حجمی- حجمی) زعفران خالص و زعفران های تقلبی با استفاده از ستون فاز معکوس ...  بیشتر