مقایسه روشهای استخراج پیگمان (کاروتنوئید) از مخمر
مقایسه روشهای استخراج پیگمان (کاروتنوئید) از مخمر

سید هادی رضوی؛ کرامت الله رضایی تیره شبانکاره؛ ایوان مارک

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1384

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1i2.216

چکیده
  دراین تحقیق، استخراج کاروتنوئید ها از یک سوش مخمرجدید Sporobolomyces ruberrimus H110 توسط روشهای مختلف فیزیکی و شیمیایی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. استفاده ار غلظت های مختلف اسید کلرید ریک (2/0 و 5/0 نرمال) در دو ...  بیشتر