تأثیر پکتین بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و حسی تافوی (پنیر سویا) تولید شده توسط منعقد‌کننده‌های کلرید کلسیم و گلوکونو دلتا لاکتون

نسرین جمشیدی کلجکاهی؛ ویدا اسپرن؛ سید ابراهیم حسینی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1389

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v6i2.7824

چکیده
  پنیرسویا (تافو) یکی ازمهمترین فرآورده‌های پروتئینی گیاهی است و سالهای بسیار طولانی است که در کشورهای جنوب شرقی آسیا تولید می‌شود. در این تحقیق، اثر هیدروکلوئید پکتین در دو غلظت 1/0 و 2/0 درصد (وزنی- وزنی، بر پایه شیرسویا) و نمک‌های منعقدکننده کلریدکلسیم و گلوکونودلتالاکتون (GDL) در دو غلظت 1/0 و 2/0 درصد بر راندمان استحصال و ویژگی‌های مختلف ...  بیشتر