اثر شرایط مختلف خشک کردن و تمپرینگ بر شاخص سفید شدگی برنج طی عملیات خشک کردن دو مرحله ای

احسان نصرنیا؛ مرتضی صادقی؛ امین اله معصومی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1391

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v8i1.14387

چکیده
  در روش خشک کردن چند مرحله ای، تعیین بهترین شرایط خشک کردن و تمپرینگ به ‌منظور تسریع عملیات، کاهش مصرف انرژی و تولید برنج با کیفیت مناسب برای ارقام مختلف حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش، اثر شرایط مختلف خشک کردن و تمپرینگ بر شاخص سفید شدگی دو رقم برنج شفق (دانه بلند) و سازندگی (دانه متوسط) در یک روش خشک کردن دو مرحله ای مورد مطالعه قرار ...  بیشتر