بررسی تأثیر پارامترهای آماده‌سازی دانه سویا بر میزان فسفاتید، پر اکسید و اسیدهای چرب آزاد روغن خام سویا در صنعت

مهرآیین قاسمی؛ رضا شکرانی؛ جواد کرامت

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1393

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v10i2.37965

چکیده
  روغن نباتی در کشور ما یک محصول استراتژیک محسوب می‌شود. میزان واردات این محصول حایز اهمیت بوده و به‌همین دلیل تلاش برای تولید روغن خام در داخل کشور، در حد رقابت با نوع وارداتی آن ازنظر هزینه تولید و نیز کیفیت، قابل توجه می‌باشد. این پژوهش تأثیر پارامترهای مرحله آماده‌سازی دانه روغنی بر کیفیت روغن خام استخراج‌شده با حلال را در مقیاس ...  بیشتر