تهیه ایزوله پروتئین لوبیا عروس و تعیین برخی خصوصیات عملکردی آن

سروناز اوصیا؛ زینب رفتنی امیری

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 39-47

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.57744

چکیده
  ترکیبات شیمیایی آرد دانه لوبیا عروس (Phaseolus Vulgaris var aroos beans) که یکی از ارقام لوبیاست اندازه‌گیری شد. ایزوله پروتئین آن با استخراج قلیایی در 5/9=pH و ترسیب اسیدی در 5/4=pH بدست آمد. برخی خصوصیات عملکردی آن شامل ظرفیت امولسیون‌کنندگی و کف‌کنندگی در pH 4، 7، 8 و 10 و تاثیر قدرت یونی نمک کلرید سدیم در غلظت‌های 0، 5/0 و 1 مولار مورد بررسی قرار گرفت. ایزوله ...  بیشتر