محاسبه عددی اندیس F و L سیال خوراکی غیرنیوتنی طی استرلیزاسیون بر حسب هندسه قوطی

آزاده رنجبر ندامانی

دوره 14، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، ، صفحه 113-125

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.71219

چکیده
  مقدار درجه انتقال حرارت در ناحیه سرد دیسپرسیون نشاسته 5/3 % طی استرلیزاسیون در قوطی دارای 10% سرفضا شبیه سازی شد. از نرم‌افزار محاسبات عددی COMSOL ورژن 1/4 استفاده شد و معادلات مربوط به انرژی، جابه‌جایی، و پایستگی با استفاده از روش حجم محدود حل شدند. اثر هندسه قوطی (استوانه با ابعاد 10× 6/6 × 10 سانتی‌متر و مخروط با ارتفاع 10 سانتی‌متر و ...  بیشتر