مدل‌سازی و بررسی تغییرات فیزیکوشیمیایی ماهی تونا تحت‌تأثیر روش انجمادزدایی اهمی غوطه‌وری

شهناز فتاحی؛ نفیسه زمین‌دار

دوره 17، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1400، ، صفحه 43-53

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v17i1.82740

چکیده
  انجمادزدایی در مبحث صنایع غذایی همواره چالشی بزرگ بوده است، زیرا روش‌های سنتی باعث کاهش کیفیت ماده غذایی می‌شوند. انجمادزدایی اهمی یک روش حرارتی جایگزین، سریع و همگن است. در این پژوهش، انجمادزدایی ماهی تونا با روش اهمی به‌صورت غوطه‌وری در آب‌نمک با سه غلظت مختلف (3/0 ،4/0 و 5/0 درصد وزنی/حجمی سدیم کلرید) در شیب ولتاژ 143/7 ولت بر سانتی‌متر ...  بیشتر

تأثیر گرمایش اهمیک بر سرعت انجمادزدایی و خصوصیات ماهی تن منجمد

مریم کشانی؛ نفیسه زمین‌دار؛ رضا حاجیان

دوره 16، شماره 5 ، آذر و دی 1399، ، صفحه 621-628

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i5.82797

چکیده
  از نکات مهم در فرایند مواد غذایی منجمد، انجمادزدایی با حداقل آسیب به ویژگی‎های کیفی آن است. با توجه به این‌که روش‌های معمول مورداستفاده برای رفع انجماد موادغذایی سرعت کمی داشته و باعث کاهش کیفیت محصول می‌شوند، استفاده از روش‌های انجمادزدایی کارآمد ضروری به‌نظر می‌رسد. انجمادزدایی اهمیک یک روش حرارتی-الکتریکی با توانایی تولید ...  بیشتر