فناوری مواد غذایی
بهینه‌یابی برهم‌کنش پروتئین آب‌پنیر-صمغ دانه شاهی به‌روش سطح پاسخ و بررسی خواص کف‌زایی نمونه بهینه

زهرا خلوصی؛ مصطفی مظاهری طهرانی؛ سید محمد علی رضوی

دوره 17، شماره 4 ، مهر و آبان 1400، ، صفحه 437-449

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v17i4.86853

چکیده
  در این پژوهش، ابتدا شرایط تشکیل کمپلکس کواسروات صمغ دانه شاهی-کنسانتره پروتئین آب‌پنیر موردمطالعه قرار گرفت. pH و نسبت پروتئین به پلی‌ساکارید بهینه به‌ترتیب 2/4 و 5 به‌دست آمد. بدین منظور pH و نسبت کنسانتره پروتئین آب‌پنیر به صمغ دانه شاهی به‌ترتیب در دامنه‌های 2-7 و 1:5 تا 5:1 (وزنی/ وزنی) به‌عنوان متغیر مستقل برای به‌دست آوردن بالاترین ...  بیشتر

اثر محصولات پروتئین آب‌پنیر بر روی ویژگی‌های میکروبیولوژیکی سوسیس امولسیون گوشت بوفالو

عبدالغفور بادپا؛ صغیر احمد

دوره 11، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 260-272

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.44328

چکیده
  ترکیبی از محصولات پروتئین آب‌پنیر (WPPs) ازجمله کنسانتره، ایزوله و پودر پروتئین آب‌پنیر در سطوح مختلف (1، 2، 3 و 4 درصد) بر خصوصیات کیفی سوسیس امولسیون (ES) در گوشت بوفالو، موردبررسی قرار گرفت. کیفیت سوسیس امولسیون به‌لحاظ ویژگی‌های میکروبیولوژیکی مانند تعداد کل (TPC)، میزان مخمر و کپک، تعداد کلی‌فرم و سالمونلا شیگلا موردبررسی قرار گرفت. ...  بیشتر