مهندسی مواد غذایی
بررسی اثر فرآیندهای مختلف بر میزان کاهش آفلاتوکسین در غلات و مغزها: با استفاده از روش فراتحلیل

محمد نوشاد؛ مسلم سواری؛ رضا قرآنی؛ دلال آلبوشریب

دوره 17، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1400، ، صفحه 53-61

https://doi.org/10.22067/ifstrj.2021.70887.1058

چکیده
  مایکوتوکسین‌ها (سموم قارچی) مانند آفلاتوکسین ترکیباتی هستند که توسط قارچ‌های مختلف در طول دوره رشد و تولیدمثل تولید می‌شود. با توجه به اثرات سمی و سرطان‌زا بودن آفلاتوکسین، از روش‌های مختلف برای کاهش یا از بین بردن مقدار آفلاتوکسین در غلات‌ها و مغزها استفاده شده است. برای مقایسه روش‌های مختلف که برای کاهش یا حذف میزان آفلاتوکسین ...  بیشتر