پایش فرآیند آبگیری اسمزی میوه بِه توسط روش ابداعی ترکیب مدول‌های شبکه عصبی-منطق فازی (FMNN-FL)

مهدی ایرانی؛ مسعود شفافی؛ حسن ایرانی

دوره 11، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 247-259

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.42617

چکیده
  این مقاله روش جدیدی را بر پایه مودول‌های شبکه عصبی (MNNs) و سیستم استنتاج فازی جهت مونیتور کردن و کنترل فرآیند غذایی ارائه می‌دهد. MNN پیشنهادشده متشکل از سه مودول است، هر یک از آن‌ها مشخصه‌های مختلف تصویر را جهت ورودی استفاده می‌کنند که شامل: edge detection، wavelet transform و Hough transform هستند. جهت ترکیب خروجی‌های مدول‌های شبکه عصبی در رابطه با طبقه‌بندی ...  بیشتر