تعیین ضریب نفوذ موثر و انرژی فعالیت پسته طی فرآیند خشک کردن بستر سیال

وحید محمدپور؛ محمدتقی حامد موسویان؛ احمد اعتمادی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1386

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v3i2.1759

چکیده
  خشک کردن یکی از مراحل مهم فرآوری پسته است . در این پژوهش , جهت تعیین ضریب نفوذ موثر ، انرژی فعالیت و سینیتیک خشک ش دن پسته ، یک خشک کن بستر سیال ناپیوسته آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد . مدلهای تجربی مختلفی جهت انطباق با داده های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور مهمترین پارامتر های موثر در C فرآیند خشک کردن یعنی دمای هوا (در چهار ...  بیشتر