بررسی تغییرات خواص فیزیکی و ریزساختاری و مدلسازی ریاضی چروکیدگی پیاز به کمک خشک کن هوای داغ

صدیقه عباسی؛ سید محمود موسوی؛ محبت محبی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1390

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v7i1.9369

چکیده
  در این مطالعه اثر دمای هوای خشک کننده بر روی چروکیدگی، آبگیری مجدد و ریز ساختار پیاز خشک شده )قطر mm30 و ضخامت mm2/0±3) مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط مختلف خشک کردن باعث تغییرات ساختاری قابل ملاحظه ای در نمونه ها شده است به طوری که چروکیدگی و آبگیری مجدد را تحت تاثیر قرار می دهد. آزمایشات نشان می دهد که شدت تغییرات ساختاری ایجاد شده در نمونه ...  بیشتر

مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردن پیاز به کمک خشک کن هوای داغ

صدیقه عباسی؛ سید محمود موسوی؛ محبت محبی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1389

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v6i3.9106

چکیده
  هدف اصل این مقاله بدست آوردن و بررسی داده های آزمایشگاهی مربوط به خشک کردن پیاز به کمک خشک کن غیر مداوم کابینتی و مدلسازی این فرآیند است. برای انجام این کار تعدادی مدل تجربی و رگرسیونی جهت برازش داده های آزمایشگاهی در نظر گرفته شده اند. از بررسی داده های آزمایشگاهی نتیجه می شود که خشک کردن پیاز فقط در ناحیه شدت نزولی اتفاق می افتد. این ...  بیشتر