سنجش و اندازه گیری فلزات سنگین, Ni) , Cr , Mn Co) در نمک طعام حاصل از تصفیه به روش شستشو با آب و مقایسه با سنگ نمک تصفیه نشده
سنجش و اندازه گیری فلزات سنگین, Ni) , Cr , Mn Co) در نمک طعام حاصل از تصفیه به روش شستشو با آب و مقایسه با سنگ نمک تصفیه نشده

اکبر الصاق

دوره 7، شماره 4 ، دی 1390

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v7i4.11715

چکیده
  هر ساله بیش از یک سوم افراد کشور های توسعه یافته به بیماری هایی از طریق مواد غذایی گرفتار می شوند و میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های منتج از آلاینده های مواد غذایی، در کشور های در حال توسعه، سالانه 2/2 ...  بیشتر