برخی خواص فیزیکی و مکانیکی گلابی رقم درگزی

مهساسادات رضوی؛ عبدالله گل محمدی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1398، ، صفحه 199-210

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.52584

چکیده
  در تحقیق حاضر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی گلابی رقـم درگزی بررسی شد. برای تعیین خواص مکانیکی از دستگاه آزمون جامع کشش فشار استفاده شد. آزمایش‌ها در پنج سطح نیرویی مختلف (۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ نیوتن) و به‌صورت آزمون بارگذاری- بار برداری تحت سرعت ثابت mm/min 10 انجام شد. به ازای هر سطح نیرو سه تکرار درنظرگرفته شد. نتایج بررسی نشان داد که با افزایش ...  بیشتر

تعیین خواص رئولوژیکی گوجه‌فرنگی تحت شرایط مختلف بارگذاری شبه استاتیکی

مرصاد قربان نژاد شهرودی؛ عبدالله گل محمدی؛ داود کلانتری

دوره 13، شماره 5 ، آذر و دی 1396، ، صفحه 858-866

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.55948

چکیده
  مقادیر زیادی از محصول گوجه‌فرنگی طی مراحل مختلف برداشت، انتقال و بسته‌بندی از بین می‌رود. تعیین عوامل موثر بر میزان تغییرشکل گوجه‌فرنگی می‌تواند منجر به کاهش ضایعات محصول شود. اثر برخی از پارامترهای مهم انبارمانی گوجه‌فرنگی مانند بارگذاری شبه استاتیکی در سه سطح (2، 6 و 10 نیوتن)، دمای نگه‌داری در دو سطح (C° 4 و 25) و راستای بارگذاری ...  بیشتر