پیش‌بینی محتوی رطوبت میوه کیوی در خشک‌کن خلاء با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

حسین مجیدزاده؛ باقر عمادی؛ عبدلعلی فرزاد

دوره 11، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 107-117

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v11i1.45437

چکیده
  در این تحقیق محتوی رطوبت میوه کیوی خشک‌شده در خشک کن خلاء با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی پیش‎بینی گردید. دمای خشک شدن (50 ،60 و 70 درجه سانتی‌گراد)، فشار خلاء (500، 550 و 600 میلی‌متر جیوه)، ضخامت قطعه‌های کیوی (3، 5 و 7 میلی‌متر) و مدت زمان خشک شدن به‌عنوان پارامترهای مستقل ورودی و محتوی رطوبت کیوی به‌عنوان متغیر وابسته خروجی تعریف شدند. ...  بیشتر

بررسی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی خربزه قصری

حسن دروگر؛ مهدی خجسته پور؛ باقر عمادی؛ محمدحسین سعیدی راد

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1392

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v9i2.25679

چکیده
  در تحقیق حاضر خواص فیزیکی (ابعاد، جرم، حجم، چگالی، قطر هندسی، ضریب کرویت و ضریب اصطکاک بر سطوح آهن گالوانیزه و چوب) و برخی خواص مکانیکی بافت گوشت و پوست (مدول الاستیسیته، تنش تسلیم، کرنش تسلیم و چقرمگی) برای خربزه قصری در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ تعیین شدند. مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن در سطح احتمال 05/0 انجام شد. نتایج نشان داد ...  بیشتر

تعیین پارامترهای رسیدگی هلو با استفاده از امواج فراصوت

رضا ابوالقاسمی نجف آبادی؛ باقر عمادی؛ محمدحسین آق خانی؛ شهرام بیرقی طوسی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1388

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v5i1.3399

چکیده
  بافت میوه‌ در مراحل مختلف رشد و انبارداری تغییر کرده و می توان با بررسی خصوصیات آن، به مرحله رسیدگی میوه دست پیداکرد. امواج فراصوت ضمن عبور از داخل بافت میوه، بسته به نوع بافت و تراکم آن، تضعیف گردیده و سرعت آن نیز تغییر می یابد؛ لذا ممکن است بتوان با محاسبه مقدار ضریب تضعیف و سرعت آن، به صورت غیرمخرب، خصوصیات بافت میوه و در نتیجه میزان ...  بیشتر