بررسی بیان ژن‌های طویل‌ساز گونه Mortirella alpine در شرایط مناسب تولید آراشیدونیک اسید و روغن

حمیدرضا صمدلوئی؛ روشنک احمد مخبری

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 351-360

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.27477

چکیده
  تولید توده‌زیستی، روغن، آراشیدونیک اسید و همچنین بیان ‍ژ‍ن‌های طویل‌ساز مؤثر در تولید آراشیدونیک اسید در گونه قارچی Mortierella alpina CBS 754.68 موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد غلظت بالای گلوکز (70 گرم در لیتر) اثر بازدارندگی در تولید روغن داشته، درحالی‌که باعث افزایش تولید توده‌زیستی شد. در سطح پایین گلوکز (50 گرم در لیتر) و پودر سویا ...  بیشتر