اثر کاربرد سینامیک اسید بر ماندگاری و کیفیت قارچ دکمه‌ای در دوره پس از برداشت

حدیث چراغی؛ فردین قنبری؛ مهدی صیدی

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، ، صفحه 264-276

https://doi.org/10.22067/ifstrj.2021.70214.1041

چکیده
  قهوه‌ای شدن بافت یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش کیفیت قارچ دکمه‌ای در دوره پس از برداشت است که تحت تأثیر آنزیم پلی‌فنل اکسیداز اتفاق می‌افتد. در این تحقیق امکان کاهش قهوه‌ای شدن قارچ خوراکی و حفظ کیفیت آن با کاربرد خارجی سینامیک اسید، به‌عنوان بازدارنده فعالیت آنزیم پلی‌فنل اکسیداز، مورد بررسی قرار گرفت. تیمار سینامیک اسید در چهار ...  بیشتر

بررسی تأثیر آنتی‌اکسیدان 4 هگزیل رزورسینول روی ملانوزیز در میگوی پرورشی (Litopenaeus vannamei) در انجماد

مینا سیف زاده؛ علی اصغر خانی پور

دوره 11، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 200-210

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i2.26962

چکیده
  این پروژه با هدف بررسی امکان استفاده از 4 هگزیل رزورسینول برای جلوگیری از ایجاد لکه سیاه در میگوی پرورشی انجام شد. برای اجرای این پروژه دو تیمار شامل میگوی غوطه‌ورشده در غلظت 15/0% 4 هگزیل رزورسینول به‌مدت 10 دقیقه و میگوی شاهد در نظر گرفته شد. به‌مدت 6 ماه در سردخانه 18- درجه سلسیوس نگهداری شدند. کیفیت نمونه‌ها با استفاده از آزمایشات باکتریایی، ...  بیشتر